MEVZUAT

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDAKİ KANUN

Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

 

KANUN NO :4455                                                             KABUL TARİHİ : 28.08.1999

 

 

           Madde 1-23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş,Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ( e ) ve ( f ) bentlerine ve 69 uncu maddesinin bir ile dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma,mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92 nci maddesinin bir,iki,dört ve altıncı fıkralarına göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

          

           Ancak bu af,ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden bir talep hakkı vermez.

           23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı,ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz;devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır;kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez.

           Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar,ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

 

           Madde 2- Bu Kanunun kapsamına giren ve 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş disiplin suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan,Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece,karar temyiz edilmiş ise Danıştay’ca “karar verilmesine yer olmadığına” ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir; vekalet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur.Ancak,davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

 

            Madde 3-Bu Kanun hükümleri,926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz.

 

            Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=