MEVZUAT

2002/17 SAYILI GENELGE

T.C.

B A Ş B A K A N L I K

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8628 06 Haziran 2002

Konu :

GENELGE

2002/17

Demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanın en önemli göstergelerinden birini

örgütlenme özgürlüğü oluşturmaktadır. Temel insan haklarından biri olan örgütlenme

özgürlüğünün, ayrımsız bir biçimde tanınması çalışanlarımızın vazgeçilmez hakkıdır.

Ülkemizin de taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları ve Temel

Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası metinler ile

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ nun onayladığımız muhtelif sözleşmelerinde memurlar

dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurmaları, bu sendikalar ile üst kuruluşlarının

amaçları doğrultusunda etkinliklerde bulunabilmeleri kabul edilmiştir.

Bu çerçevede; uluslararası sözleşmelerde yer alan “Örgütlenme Özgürlüğü”nün ulusal

düzeyde yasallaştırılarak, kamu görevlilerinin sendikal haklarını özgürce kullanabilmeleri,

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hizmet verimliliğinin artırılması, sendika içi demokrasinin

gerçekleştirilmesi ve yönetime katılımın sağlanması amacıyla 4688 sayılı Kamu Sendikaları

Kanunu 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, söz konusu Kanun’un uygulanmasında zaman zaman aksaklıklar olduğu,

mevcut kamu görevlileri sendikaları ile kamu yetkilileri arasında çeşitli sorunlar yaşandığı

gözlenmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun uygulanabilirliği, toplumsal

uzlaşma ve demokrasi kültürünün geliştirilmesi ve çalışma barışının sürekliliğinin sağlanması

açısından ;Kamu görevlilerinin sendika ve üst kuruluş kurma, sendikalara üye olma, sendikal

etkinliklerde bulunma yolundaki başvurularının engellenmemesi, Sendikaların kendilerini ve çalışmalarını tanıtıcı yayınlar yapma, toplantılar düzenleme, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmalarının kısıtlanıp, yasaklanmaması,

./..

T.C.

B A Ş B A K A N L I K

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8628 06 Haziran 2002

Konu :

 

- Gerektiğinde sendika yöneticileri ile diyaloğa girilerek, işbirliği yapılması, görüş ve

önerilerinin alınması,

 

hususlarında her düzeydeki kamu görevlilerince gereken duyarlılık ve kolaylık

gösterilecektir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                  Bülent ECEVİT

                                                                                       Başbakan

DAĞITIM :

Gereği :                                                                             Bilgi :

                                                                                            Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına

                                                                                            Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.ne

Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)

Bakanlıklara

(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca )

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine

Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına

Bağımsız Kurum ve Kurul Başkanlıklarına

Başbakanlık Merkez Teşkilatına

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=