MEVZUAT

ATAMA YÖNETMELİĞİ

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

 

 (19.4.1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.)
BÖLÜM: I
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar, a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,
b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,
b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,
c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,
d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,
e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
Madde 4 - Temel ilkeler şunlardır:
a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.
b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.
c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.
BÖLÜM: II
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri
Madde 5 -(Değişik:17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı B.K.K.)Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Başkanlığı Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir. (Değişik:17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783)
(Ek:17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783) Ancak, kamu kurum ve kuruluşları altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.
(Ek:17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.
Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri
Madde 6 -(Mülga:17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K.,R.G.11.8.1999-23783)
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar
Madde 7-(Mülga:17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K., R.G.11.8.1999-23783)
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri
Madde 8 - Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.
.
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar
Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.
Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.
Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.
Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.
Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.
(Ek:12.10.2000 tarih ve 2000/1466 sayılı B.K.K., R.G. 10.11.2000-24226) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 nci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
Madde 10 - (Değişik:17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı B.K.K., R.G.11.8.1999-23783) Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.
Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
Madde 11 - Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,
Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.
Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
Madde 12 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:
A Özür Grubu: Sağlık Durumu,
B Özür Grubu: Eş Durumu,
Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi
Madde 13 -(17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı B.K.K. R.G.11.8.1999-23783) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.
Eş Durumunun Belgelendirilmesi
Madde14- (17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı B.K.K. R.G.11.8.1999-23783) (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.
Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri
Madde 15 -(Değişik :6/5/1992 tarih ve 92/3009 sayılı B.K.K.,R.G.22.5.1992-21235)
Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları,taşra teşkilatında görevli şube müdürü,müdür,il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
a) (Değişik: 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı B.K.K.,R.G.11.8.1999-23783)Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
b) (Değişik: 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı B.K.K, R.G. 11.8.1999-23783) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere
c)Mülga: 17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783)
(Değişik: 17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K.,R.G.11.8.1999-23783).) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a)Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,
b) (Değişik: 18/5/2001-2001/2526 K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000`i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.
Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması
Madde 16 - Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.
Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.
Atamalarda Hizmet Bölgesi
Madde 17 - Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;
a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.
Yurt Dışı Dönüşü Atanma
Madde 18 - Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.
İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma
Madde 19 - Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.
Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması
Madde 20-(Değişik: (17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı B.K.K., R.G.11.8.1999-23783) Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir.
Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler
Madde 21 - Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Madde 22 - Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:
a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı, 1
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 ncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,
(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler
Madde 23 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 nci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
BÖLÜM: III
YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER
Yer Değiştirme Kurulları
Madde 24 -(Değişik:10/8/1994 tarih ve 94/6031 sayılı B.K.K.,R.G.3.11.1994-22100)
Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.
Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.
Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri
Madde 25-(Mülga:10/8/1994 tarih ve 94/6031 sayılı B.K.K.,R.G. 3.11.1994-22100)
Başvurma Şekilleri
Madde 26 - Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.
Gerçek Dışı Beyan
Madde 27 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.
BÖLÜM: IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Özel Yönetmelikler
Madde 28 - Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler
Madde 29 - Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.
EK MADDE 1-(26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı B.K.K., R.G. 3.10.2000-24189)
(Değişik: 13/3/2003 tarihli ve 25047 sayılı R.G.) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a)Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b)Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c)Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.
Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 25/7/2001 - 2001/2848 K.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 SAYILI CETVEL
(Değişik: 17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783)
I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE
1 - Adana 1 - Aydın 1 - Afyon
2 - Ankara 2 - Balıkesir 2 - Bilecik
3 - Bursa 3 - Çanakkale 3 - Bolu
4 - Gaziantep 4 - Denizli 4 - Burdur
5 - İçel 5 - Edirne 5 - Giresun
6 - İstanbul 6 - Kayseri 6 - Isparta
7 - İzmir 7 - Tekirdağ 7 - Kütahya
8 - Kocaeli 8 - Konya 8 - Ordu
9 - Manisa 9 - Osmaniye
10 - Muğla 10 - Rize
11 - Sakarya 11 - Samsun
12 - Antalya 12 - Kırklareli
13 - Hatay 13 - Trabzon
14 - Zonguldak 14 - Uşak
15 - Eskişehir 15 - Bartın
16 - Yalova 16 - Karabük
17 - Kırıkkale
IV. BÖLGE V. BÖLGE VI.BÖLGE
1 - Amasya 1 - Elazığ 1 - Adıyaman
2 - Artvin 2 - Erzincan 2 - Ağrı
3 - Çankırı 3 - Erzurum 3 - Bingöl
4 - Çorum 4 - Kahramanmaraş 4 - Bitlis
5 - Kastamonu 5 - Malatya 5 - Hakkari
6 - Kırşehir 6 - Sivas 6 - Kars
7 - Nevşehir 7 - Şanlıurfa 7 - Mardin
8 - Niğde 8 - Diyarbakır 8 - Muş
9 - Sinop 9 - Siirt
10 - Tokat 10 - Tunceli
11 - Yozgat 11 - Ardahan
12 - Aksaray 12 - Iğdır
13 - Karaman 13 - Batman
14 - Kilis 14 - Şırnak
15 - Gümüşhane
16 - Bayburt
17 - Van
NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.
2 SAYILI CETVEL
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU
1 - Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun :
A – Soyadı :
B – Adı :
C - Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :
(İl veya İlçe belirtilecek)
D - En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe :
E - İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe :
F - Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı :
İli
İlçesi
G - Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi :
(Yıl, Ay, Gün)
II - Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa :
(A) Özür Grubu
(B) Özür Grubu
III - Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı :
(Tercih Sırasına Göre)
1 - ..................
2 - ..................
3 - ..................
4 - ..................
5 - ..................
NOT: Özür Grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir.
Adres: İmza, Tarih

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=